Trợ Giúp Cho Gia Đình

Dịch vụ Variety hiện diện ở đây để giúp đỡ. Để tải xuống ứng dụng hỗ trợ tài chính về Thiết bị Y tế và Trị liệu của chúng tôi, hãy nhấp vào đây. Đối với các yêu cầu về thiết bị y tế, Cô Misty Burton, sẵn sàng trợ giúp và trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Vui lòng liên lạc với cô ấy theo số 314-720-7708 hoặc misty@varietystl.org. Đối với các câu hỏi về Trị liệu, hãy liên lạc: Maureen Taylor theo số 314-720-7709 maureen@varietystl.org.

Nếu bạn quan tâm đến việc đăng ký vào chương trình của Variety, hãy nhấp vào đây. Việc tham gia vào các chương trình Variety không dựa trên nhu cầu tài chính, con bạn phải được chẩn đoán khuyết tật về thể chất hoặc phát triển. Vui lòng điền và gửi hoàn về robin@varietystl.org. Giám đốc Chương trình của chúng tôi, Robin Diehl, sẵn sàng trợ giúp nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình. Vui lòng liên lạc với cô ấy theo số 314-720-7717 hoặc robin@varietystl.org.

Một trong hai đơn đang ký có thể gửi theo: fax đến 314-731-6866 hoặc gửi đến:

Variety the Children’s Charity

Att: Applications

11840 Westline Industrial Dr. STE 220,

St Louis, MO 63146.

Khu Vực Phục vụ của Dịch Vụ Variety

Những quận hạt dưới đây nằm trong phạm vi của dịch vụ Variety

Our service area

Cách Thức Hoạt Động Của Thiết Bị Y Tế và Các Chương Trình Trị Liệu của Variety như thế nào?

Những Hướng Dẫn

  • Những trẻ em phải dưới 21 tuổi và sống ở vùng Greater St. Louis.
  • Dịch vụ Variety cung cấp thiết bị y tế, nhưng rất tiếc không thể giúp đánh giá, chi phí bác sĩ, viện phí, kính đeo mắt, Bộ TES, điều khiển bằng tay cho ô tô, tã lót, thực phẩm (đối với thức ăn bằng ống), mặt nạ phòng độc hoặc sửa đổi can nhà (bên trong hoặc bên ngoài, tức là thang máy, đường dốc).

Thủ tục hỗ trợ

1. Theo yêu cầu, phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ khuyết tật sẽ điền vào đơn đăng ký.

  • Phải nộp một bản sao của tờ khai thuế thu nhập liên bang gần đây nhất (1040) cùng với đơn đăng ký. Để bảo đảm dịch vụ cho những người cần nhất, Variety phục vụ các gia đình có tổng thu nhập đã điều chỉnh dưới 85.000 đô la.
  • Mỗi đơn đăng ký được cứu xét trên cơ sở cá nhân.

2. Đối với mỗi phần thiết bị Dịch vụ Variety mua, cần phải có toa thuốc, thư yêu cầu và ước tính chi phí.

3. Yêu cầu được gửi đến công ty bảo hiểm, và sau đó Variety sẽ thanh toán những gì bị bảo hiểm từ chối.

  • Nếu tổng số tiền bị từ chối, dịch vụ Variety sẽ trả toàn bộ số tiền đó.
  • Dịch vụ Variety sẽ trả tiền mua thiết bị cho trẻ em sử dụng Medicaid (tức là ghế tắm, ghế ô tô và khay xe lăn) nếu Medicaid từ chối yêu cầu.
  • Nếu đứa trẻ không có bảo hiểm hoặc không có điều khoản DME trong hợp đồng bảo hiểm của mình, Variety sẽ thanh toán đầy đủ.

4. Bất kỳ thiết bị nào mà dich vụ Variety mua sẽ được Variety bảo trì và sửa chữa nếu gia đình không có khả năng chi trả.

Dịch vụ Variety thực hiện sứ mệnh giúp trẻ em khuyết tật phát huy hết tiềm năng của mình bằng cách cung cấp các dịch vụ mỗi khi các em cần hỗ trợ. Vui lòng liên lạc với chúng tôi để được trợ giúp.